PROCEDURY COVID-19

Procedura dotycząca organizacji pobytu wychowanków
obowiązująca w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania

I Przybycie wychowanków do NOSW i ich odbieranie przez rodziców

1. Wychowankowie, w tym pełnoletni, powinni przyjeżdżać do NOSW pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.

2. Wskazany jest dojazd transportem własnym, bez korzystania ze środków komunikacji zbiorowej.

3. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku B poza holem na parterze.

4. Przed wejściem do budynku osoby przyjeżdżające kontaktują się z dyżurującym pracownikiem telefonicznie: 717823762.

5. Dezynfekcja rąk:

 • bezpośrednio po wejściu do budynku B rodzic/opiekun dezynfekuje ręce, korzystając z płynu w dozowniku,
 • pracownik NOSW spryskuje ręce wchodzącego ucznia i pilnuje, aby płyn dezynfekujący został równomiernie rozprowadzony.

6. Podczas kontaktu z rodzicami i wychowankami pracownicy NOSW mają na sobie maseczki lub przyłbice ochronne i zachowują 2 m dystansu.

7. Rodzice bezwzględnie przestrzegają ustalonych terminów i godzin przywożenia wychowanka.

8. Odbiór dziecka od rodzica ma miejsce przy wejściu do NOSW po kontakcie telefonicznym z dyżurującym pracownikiem.

9. W przypadku rezygnacji z planowanego przyjazdu do NOSW, rodzic musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie telefonicznie dyżurującego pracownika NOSW albo kierownika NOSW (664008260).

10. Pomiar temperatury: przy wejściu do NOSW w obecności rodzica odbywa się pomiar temperatury wychowanka termometrem bezdotykowym. Rodzic, akceptując niniejsze procedury, wyraża zgodę na wykonywanie pomiaru temperatury swojego dziecka.

11. Potwierdzenie dobrego stanu zdrowia ucznia:

 • w razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia wychowanek nie zostanie wpuszczony do NOSW do czasu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego (może być drogą mailową, podpisane certyfikatem kwalifikowanym przez lekarza), np. że katar jest objawem alergii, a uczeń jest zdrowy i może przebywać w NOSW (podpis i pieczątka lekarza muszą być wyraźne);
 • w NOSW nie mogą przebywać wychowankowie, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

12. Podpisywanie zgód i oświadczeń:

 • po przybyciu do NOSW rodzice wychowanka oraz pełnoletni wychowankowie podpisują oświadczenie i zgodę na dokonywanie pomiarów temperatury ciała lub przekazują dyżurującemu pracownikowi oryginały oświadczenia i zgody podpisane wcześniej i przesłane drogą elektroniczną,
 • w przypadku cyklicznych przyjazdów wychowanka do NOSW, zgoda i oświadczenie podpisywana jest każdorazowo przy przyjeździe do NOSW.

13. Zaprowiantowanie:

 • najpóźniej na dwa dni przed przyjazdem do NOSW rodzice wychowanka zgłaszają potrzebę zaprowiantowania wychowanka,
 • w przypadku rezygnacji z przyjazdu – zaprowiantowanie musi być odwołane telefonicznie do dyżurującego pracownika albo na dres mailowy: beata.jankowska@diakonia.pl.

 

II Pobyt w NOSW.

1. Każdy wychowanek jest zakwaterowany w osobnym pokoju pojedynczo.

2. Wychowankowi jest przydzielany dostępny pokój.

3. Wskazane jest, aby każdy wychowanek miał własny telefon, umożliwiający kontakt z dyżurującym pracownikiem.

4. W pokojach, windzie, przy wejściu do NOSW wywieszone są ogłoszenia z numerem telefonu do dyżurującego pracownika.

5. Wychowankowie przebywają w swoich pokojach, nie korzystają ze świetlicy oraz nie odwiedzają innych wychowanków w ich pokojach.

6. Z windy wychowankowie korzystają pojedynczo.

7. Konieczne jest korzystanie z przycisków w windzie w sposób opisany w windzie, bez dotykanie ich palcami.

8. Na parterze w holu wychowankowie nie przekraczają linii podziału na strefy dola NOSW i PNSP.

9. Posiłki:

 • posiłki będą dostarczane prze firmę cateringową w jednorazowych opakowaniach i przekazywane przez dyżurującego pracownika do spożycia w pokojach,
 • w przypadku pobytu większej liczby wychowanków jednocześnie, zostanie uruchomiona stołówka,
 • w stołówce będzie obowiązywało zachowanie dystansu 2 metrów i zajmowanie oznaczonych miejsc,
 • w pokoju można korzystać z artykułów spożywczych własnych, nie wymagających przechowywania w lodówce,
 • artykuły spożywcze własne, wymagające przechowywania w lodówce, mogą być przechowywane w lodówce okresowo umieszczonej w świetlicy, pod warunkiem, że artykuły te są opisane (nazwisko, data), a przy opuszczaniu NOSW artykuły te zostaną przez wychowanka zabrane
 • czajnik jest dostępny po kontakcie z dyżurującym pracownikiem, który przyniesie czajnik z zagotowaną wodą do pokoju.

10. Wychowanek ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania dyżurującemu pracownikami wszelkich problemów zdrowotnych.

11. Mycie rąk:

 • wychowanek korzysta tylko z łazienki przypisanej do wyznaczonego dla siebie pokoju,
 • wychowanek myje ręce każdorazowo po przyjściu do NOSW w swojej łazience, przed i po skorzystaniu z toalety, przed każdym posiłkiem,

12. Dyżurujący pracownik ma do doraźnego użytku preparat do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni;

13. Wychowankowie przebywający w NOSW mają obowiązek uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach w szkole albo praktykach.

14. Wychowankowie przebywający w NOSW nie mogą korzystać z samodzielnych wyjść poza teren Fundacji.

15. Wychowankowie przebywający w NOSW mogą korzystać z parku:

 • w wyznaczonych miejscach,
 • zachowując dystans do innych przebywających tam osób,
 • za zgodą i w miarę możliwości pod opieką dyżurującego pracownika
 • nie mogą do parku zapraszać na spotkania gości.

16. Wychowankowie nie mogą przyjmować w NOSW osób odwiedzających.

17. Nie można korzystać z pralni.

 

III Higiena, sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów.

1. Pracownicy NOSW stosują specjalistyczne preparaty (z listy GIS) o działaniu bakterio- i wirusobójczym i urządzenia do dezynfekcji, zgodnie z zaleceniami producenta.

2. W pomieszczeniach NOSW rozwieszone są plakaty i instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.

3. Pokoje wychowanków są codziennie sprzątane w trakcie ich pobytu na zajęciach.

4. Pokoje są wietrzone przynajmniej trzy razy dziennie oraz po ich opuszczeniu przez wychowanka opuszczającego NOSW.

5. Przed przybyciem wychowanka, w trakcie codziennego sprzątania oraz po opuszczeniu pokoju przez wychowanka dezynfekowane są powierzchnie stołów, krzeseł oraz armatura łazienkowa, klamki, poręcze, włączniki światła, itp.

 

IV W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia wirusem.

1. W NOSW wyznaczony jest jeden pokój jako izolatka.
2. Jeśli pracownik NOSW zauważy niepokojące objawy u wychowanka:

 • niezwłocznie podejmuje kroki mające na celu odizolowanie ucznia w ww. izolatce;
 • powiadamia osoby wskazane do szybkiego kontaktu;
 • kontaktuje się z kierownikiem i dyrektorem NOSW w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania.

Zapoznałem/am się z treścią niniejszej procedury i zobowiązuję się do jej przestrzegania

 

Data Podpis Rodzica Data Podpis pełnoletniego Wychowanka
       

 

Data Podpis dyżurującego Pracownika NOSW
   

 Procedury w formacie PDF.


 

 


Oświadczenie ogólne

Wrocław, ………………………

Szanowni Państwo,

mając na uwadze dobro Państwa dzieci przygotowaliśmy procedury, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania w NOSW, a także zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem. Mimo, że będziemy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny i podejmować wszelkie możliwe środki ostrożności opisane w procedurach, które przygotowaliśmy zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Państwa dziecko/ uczeń szkoły, nie zachoruje na COVID-19, w związku z czym nie możemy ponosić odpowiedzialności za ewentualne zakażenia.

Każdy rodzic powinien mieć świadomość, że oddaje swoje dziecko do szkoły na własną odpowiedzialność. Pomimo, iż uczniowie będą zakwaterowani w pokojach pojedynczo, nie ma możliwości zachowania stu procentowej pewności w zapewnieniu bezpiecznych warunków przebywania na terenie NOSW (ciągi komunikacyjne, winda itd.).

Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurami i podpisanie poniższego oświadczenia, co stanowi warunek konieczny pobytu Państwa dziecka w NOSW, w związku ze stanem epidemicznym.


Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami obowiązującymi w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, wprowadzonymi w związku ze stanem epidemicznym i będę bezwzględnie się do nich stosować. W razie zachorowania mojego dziecka na COVID-19 nie będę występować względem szkoły i/lub organu prowadzącego z roszczeniami, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Oświadczam, że moje dziecko   ……………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka/ wychowanka NOSW) zostało przywiezione do NOSW zdrowe, a żaden z domowników nie jest w kwarantannie lub izolacji z powodu podejrzenia lub zachorowania na COVID-19.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Kierownika NOSW (nr tel. 664008260) o ewentualnym kontakcie któregoś z domowników z osobą zakażoną COVID-19.

 

Data Podpis Rodzica Data Podpis pełnoletniego Wychowanka
       

 

 

Data Podpis dyżurującego Pracownika NOSW
   

Oświadczenie ogólne w formacie PDF.


 

 


Pomiar temperatury

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka:

 • każdorazowo przed wejściem do NOSW po przyjeździe z domu
 • w godzinach porannych i wieczorem
 • każdorazowo po powrocie z zajęć/praktyk
 • oraz w sytuacji kiedy pojawią się u niego jakiekolwiek objawy chorobowe.

W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 370C, kaszlu lub innych objawów chorobowych, wstęp na teren NOSW nie będzie możliwy.

…………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka/wychowanka)

Aktualny nr telefonu szybkiego kontaktu

matki/ opiekuna prawnego ojca/ opiekuna prawnego
   

 

Jednocześnie deklaruję, że moje dziecko będzie przebywało w NOSW w terminie:

od (dzień, godzina) ………….…….………..…… do (dzień, godzina) …………….……….… .

 

Data Podpis Rodzica/
opiekuna prawnego
Data Podpis pełnoletniego Wychowanka
       

 

Data Podpis dyżurującego Pracownika NOSW
   

Pomiar temperatury w formacie PDF.


 

Zmień rozmiar czcionki
Contrast